Khoản nợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Phoenix tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

HỒ SƠ KHOẢN NỢ PHOENIX