Hướng dẫn

Đăng ký tài khoản

Khách hàng muốn tham gia đấu giá trực tuyến cần đăng ký tài khoản nhà thầu trên sàn đấu giá trực tuyến https://daugiabtn.com.

Khách hàng truy cập liên kết: https://daugiabtn.com/register/

Hoặc lựa chọn Menu: Tài khoản > Đăng ký tài khoản nhà thầu.

Sau khi đăng ký, vui lòng chờ xác nhận từ bộ phận quản lý sàn đấu giá trực tuyến.

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Khách hàng cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trước khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

Nhà thầu truy cập danh sách các tài sản đấu giá: https://daugiabtn.com/danh-sach-tai-san-dau-gia/

Hoặc truy cập Menu: Tài sản đấu giá

Nhà thầu chọn một tài sản đấu giá, nếu tài sản đó đang trong thời gian cho phép đăng ký, sẽ có nút cho phép nhà thầu đăng ký tham dự.

Hệ thống sẽ gửi cho khách hàng thông báo đăng ký thành công và lời nhắc thanh toán các khoản phí và đặt cọc.

Nhà thầu thanh toán theo hướng dẫn. Bộ phận quản lý sàn đấu giá trực tuyến sẽ xác nhận đăng ký của nhà thầu sau khi nhận được khoản thanh toán của nhà thầu.

Đấu giá tài sản