Đồng hồ nước phế thải của Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn. Đấu giá ngày 13/12/2021