Đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất tại Mỹ Quang, Mỹ Phong của Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ. Đấu giá 10h00 ngày 24/11/2022