(Đấu giá lần 3): Lô số 2 (gói số 03) Trạm trộn bê tông BM60 và máy bơm thủy lực của Công ty Cổ phần Sông Đà 4. Đấu giá 14h30 ngày 02/02/2024