(Đấu giá lần 2) Tài sản đấu giá: Lô VTTB thu hồi không sử dụng được trước khi thanh lý của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đấu giá 14h30 ngày 23/6/2023