Đấu giá lần 12 theo thủ tục rút gọn: Máy móc thiết bị của Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Lasta, được Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh giao Quan tài viên Chu Minh Đức xử lý. Đấu giá 14h30 ngày 15/9/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Phụ lục máy móc, thiết bị Lasta

Đơn – Lasta