Xe Suzuki biển số 51C-266.72 của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!