Xe máy, thiết bị cũ, hỏng của Công ty Cổ phần Sông Đà 10. Đấu giá 09h30 ngày 21/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện điễn ra