VTTB và công tơ thu hồi – Quý 4 năm 2022 của Công ty Điện lực Gia Lai. Đấu giá lúc 10h30 ngày 27/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!