VTTB thanh lý đợt 3 năm 2023 (mã CTNH 160112, 160113, 170304, 180102) của Công ty Điện lực Quảng Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!