VTTB không có CTNH đợt 2 năm 2024 của Công ty Điện lực Quảng Nam

Cuộc đấu giá đã kết thúc!