VTTB không có CTNH đợt 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Quảng Nam. Đấu giá 10h00 ngày 28/3/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!