VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý Quý 1 năm 2024 Lô số 01: Phần VTTB không có CTNH gồm 85 mục của Công ty Điện lực Bình Định.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!