VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý quý 1 năm 2023, gồm 89 mục VTTB thanh lý của Công ty Điện lực Bình Định. Đấu giá 10h00 ngày 18/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra