VTTB, Công tơ thu hồi thanh lý quý 3 năm 2023. Lô số 01: Phần VTTB không có CTNH gồm 39 danh mục của Công ty Điện lực Bình Định.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!