VTTB, công tơ thu hồi thanh lý quý 3 năm 2023. Lô số 02: Phần VTTB có CTNH gồm 23 danh mục của Công ty Điện lực Bình Định.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!