VTTB, CCDC, TSCĐ thanh xử lý không còn nhu cầu sử dụng năm 2022 của Công ty Nhiệt Điện Mông Dương. Đấu giá lúc 15h ngày 05/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!