Vật tư ứ đọng, vật tư thu hồi có yếu tố chất thải nguy hại (mã 11 04 01, 11 04 02, 17 03 04, 18 01 02) sau sửa chữa năm 2022 của Công ty Thủy điện Hòa Bình. Đấu giá ngày 21/4/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!