Vật tư thu hồi tháo dỡ từ cầu phao Sông Hóa và vật tư thu hồi sau khi tháo dỡ nhà hạt quản lý cầu phao Sông Hóa QL.37 của Cục Quản lý Đường bộ I. Đấu giá lúc 9h ngày 30/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!