Vật tư thu hồi, công cụ dụng cụ và vật tư hư hỏng của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. Đấu giá ngày 14/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!