Vật tư thiết bị ứ đọng, kém mất phẩm chất và TSCĐ thanh lý đợt 2 – 2022 của Công ty Điện lực Đắk Lắk. Đấu giá lúc 10h ngày 25/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!