Vật tư thiết bị, TSCĐ và công tơ thanh lý đợt 4 năm 2022 của Công ty Điện lực Quảng Bình. Đấu giá 10h30 ngày 21/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!