Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa, vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất của Thủy điện Tuyên Quang. Đấu giá lúc 14h30 ngày 08/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!