Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa đã hư hỏng, kém, mất phẩm chất của Công ty Thủy điện Tuyên Quang. Đấu giá 10h ngày 13/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!