Vật tư thiết bị thanh lý quý 2 năm 2024, gồm 72 mục hàng hóa của Công ty Điện lực Bình Định

Cuộc đấu giá đã kết thúc!