Vật tư thiết bị thanh lý đợt 3 và TSCĐ thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Quảng Bình.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá