Vật tư thiết bị thanh lý đợt 2 năm 2023 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!