(Lùi thời gian tổ chức đấu giá) Vật tư thiết bị thanh lý đợt 1&2 năm 2023 (mã CTNH 190205, 190601) của Công ty Điện lực Quảng Bình.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!