Vật tư thiết bị – Quý 3 năm 2023 của Công ty Điện lực Gia Lai

Cuộc đấu giá đã kết thúc!