Vật tư thiết bị – Quý 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Gia Lai. Đấu giá 09h30 ngày 27/3/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!