Vật tư thiết bị, công tơ và tài sản cố định – Quý 4 năm 2023 của Công ty Điện lực Gia Lai. Lô 2: VTTB và TSCĐ thuộc chất thải nguy hại gồm 104 mục (mã CTNH 180102, 170305, 160113, 160112).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá