Vật tư thiết bị, công tơ và tài sản cố định – Quý 4 năm 2023 của Công ty Điện lực Gia Lai. Lô 1: VTTB thông thường gồm 142 mục.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!