Vật tư, phụ tùng thu hồi hư hỏng, hết hạn độ không sử dụng được của Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn – Xí nghiệp toa xe Sài Gòn. Đấu giá 08h30 ngày 03/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá