Vật tư ứ đọng, vật tư thu hồi sau sửa chữa năm 2021 ĐG ngày 21/10/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!