TSCĐ, VTTB kém mất phẩm chất và chuyển giao chất thải nguy hại đợt 1 năm 2023. Gói 1: VTTB thu hồi kém mất phẩm chất là chất thải thông thường của Công ty Điện lực Nam Từ Liêm.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!