TSCĐ, VTTB kém mất phẩm chất và chuyển giao chất thải nguy hại đợt 1 năm 2023. Gói 2: TSCĐ, VTTB thu hồi là chất thải nguy hại (mã CTNH 150101, 170304, 190206)của Công ty Điện lực Nam Từ Liêm. Đấu giá 10h15 ngày 27/9/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra