Trung tâm DVĐG Tài sản- sở Tư Pháp Hà Nội: Lô tài sản gồm 03 chiếc xe ô tô thanh lý ĐG ngày 29/4/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!