Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Lô 1 – Gồm 05 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!