Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Chiếc xe ô tô Toyota, 5 chỗ, BKS: 29A-011.59, sản xuất năm 2010, SK: RL4BL42EXA2010350, SM: 3ZRX049776.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!