Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Chiếc xe ô tô DAMCO, 29 chỗ, BKS: 29B-071.74, sản xuất năm 2010, SK: RLPHD17PPA9001302, SM: D4DDA423077.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!