Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Chiếc xe ô tô Daewoo, 47 chỗ, BKS: 29B-075.87, sản xuất năm 2010, SK: RNWUE65JDAV000002, SM: DE12TIS005278BE

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!