Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Chiếc xe ô tô Daewoo, 47 chỗ, BKS: 29B-071.46, sản xuất năm 2010, SK: RNWUE650DAV000004, SM: DE12TIS005242BE

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!