Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản- sở Tư pháp Hà Nội: Lô tài sản gồm 08 xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Đấu giá ngày 12/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!