[TỔ CHỨC LẠI] Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP Hà Nội: Lô 03 chiếc xe ôtô Đấu giá 10h00 ngày 01/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!