Tổ chức Đấu giá lại cuộc đấu giá 14h00 ngày 02/12/2021. Lô tài sản: Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang. Đấu giá ngày 07/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!