(Thử nghiệm): Lô tài sản vật tư thu hồi của Công ty Thủy điện ABC

Cuộc đấu giá đã kết thúc!