Thanh lý vườn cây cao su kém chất lượng để trồng luân canh cải tạo đất năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk. Đấu giá lần 3 ngày 08/4/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!