Thanh lý vật tư thiết bị thuộc đường dây 35kV trên địa bàn Điện lực Thống Nhất và Điện lực Định Quán của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Đấu giá 09h00 ngày 20/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!