Thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ của Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!